എന്‍റെ ലെസ്ബിയന്‍ കഥ, സൌമ്യയുടേയും [അഞ്ജലി]]

Fsâ Cu NT bqÀ®fm]n Mm³ CknsX Wn§Ä¡m]n b¦psk]v¡p¶p -!
Fsâ tb^v AMvK`n . k]Êv 25 – F_\mNpa¯p H^p Hmcohn AXvfnWnhv{XXÀ B]n«v kÀ¡v– sI¿p¶p . Fsâ {bn]s¸« Nq«pNm^n B\v shufy AkÄ Ct¸mÄ N`ym\w Njnªp H^p Np«n B]n«v Kokn¡p¶p . eÀ¯mkv Updm]n]n B\v kÀ¡v– sI¿p¶Sv . Mm³ CknsX b_]p¶Sv Fsâ hz´w KoknS¯n WX¶ Fsâ KoknSw Ss¶ fmän f_n¨ H^p hweks¯ bän B\v .

C\ bn^n]m¯ Nq«pNm^m]n MmWpw shufy]pw Ct¸mjpw Njn]p¶p Hmt^m Unkhkpw ^*p tW^w F¦n`pw AkapsX lÐw tNÄ¡msS Kokn¡m³ Njn]nà Fs¶m^p AkØ]m\v , AkÄ¡pw A§sW Ss¶ . Ct¸mÄ Wn§av¡v fWhn`m]ntà Mm³ b_]m³ k^p¶Sv F´m\v F¶v . Fhv AkÄ Fsâ {bn] sb« KoknS hOn B\v . Fsâ hzbvW§Ä¡v Wn_w WÂNn] Fsâ hz´w NmfpNn

H^n¡`pw Mm³ H^p s`hvdn]³ B]n«v Kokn¡\w Fs¶m^p So^pfmWw D*m]n^p¶nà . FWn¡v shN-vhv Fs¶m^p knemPw H«pw A`«n]n^p¶nà Nm^\w Mm³ Kokn¨n^p¶Sv kas^ AX¡pw In«]pw DÅ H^p ko«n B]n^p¶p .. ko«ns` KoknSw l^n¡pw Fs¶ Kokn¡\w Fs¶m^p tfmiw F¶n Wn¶pw AXÀ¯n fmän]n^p¶p . BsN D*m]n^p¶ H^p BßmÀ° shuirUw koXnWp AXp¯pÅ shufy fm{Sw B]n^p¶p . dm¡n FÃm dÔ§apw Fsâ AXp¯v Wn¶pw Nn«p¶ In`kpNÄ , Nmlv F¶nk]v¡v fm{Sw B]n^p¶p … H^n¡`pw H^p B\v¡p«nt]mXp Mm³ AXp¯ shuirUw SpX^v¶«nà , Np_¨p {b\] AeyÀTWNÄ Nn«n]n«p*v F¦n`pw fWÊv fpjpk³ tbXn B]n^p¶p ko«n A_nªm Bs^¦n`pw N*m Fs¶ F§sW In{SoN^n¡pw Fs¶m^p e]w .

ko«ns` AÑsâ NÀ¡lfm] So^pfmW§apw . A½]psX hvtWiw H«pfnà tSm¶p¶ sb^pfmä§apw Fs¶ kas^ AVnNw fmän]n^p¶p . A§sW Unkh§Ä NX¶p tbm]n . H^pWmÄ tNmtaKv tW^s¯ kn« Unkhw Mm³ tWs^ ko«nt`¡p sI¶t¸mÄ {câv– tZmÀ AXªp NnX¡p¶p . A½ bp_t¯¡p tbm]Smkpw F¶v N^pSn Mm³ Fsâ N¿ns` FN-vhv{Xm No FXp¯p tZmÀ Sp_¡m³ tWm¡n]n«v Sp_¡m³ bäp¶nà . H^p Nm^yw fWhn`m]n tZmÀ AN¯p Wn¶pw t`m¡v sI]vSn^n¡pkm\v . Np_¨p tW^w Wn¶v knans¨¦n`pw AN¯p Wn¶pw H^p AW¡kpfnà tZmÀ sd AXn¡m³ tWm¡n]n«v ASpw bäp¶nà At¸mÄ B\v N*Sv AXp¯pÅ tbmÌn b\n WX¡p¶Sv .. At¸mÄ fWhn`m]n N_âv– Cà F¶v .

A½ D_§pkmNpw F¶v N^pSn Mm³ dm¡v tZmÀ kjn N]_m³ Njn]ptfm F¶v tWm¡n Mm³ bp_Nn sI¶t¸mÄ AknsX]pw tZmÀ t¢msh B\v .. kn³tZmhv– FÃmw AXªp NnX¡p¶p Cu A½ F´m C§sW NnX¶p D_§ps¶ F¶m]n^p¶p fWÊn ..

Mm³ At¸mÄ B\v HmÀ¯Sv– fpNans` tZmÀ SpX¶p NnX¡pN]msW¦nt`m F¶v Mm³ dm¡\n kjn fpNant`¡v N]_n sI¶p emPyw B tZmÀ sk_psS Im^n C«n^p¶pÅq . Mm³ Smtj¡v– C_§n sI¶t¸mÄ B\v A½]psX shu*v tN«Sv .. tfmsa . bSns] Vn_pSn Nm\n¡msS ..

A½ CSt^mXm\v Cu hwhm^n¡p¶Sp ASpw Cu tZmÀ FÃmw AX¨p Mm³ A½]psX _qfnsâ kmSn`nWp AXpt¯¡v sI¶p AN¯p Wn¶pw A½]psX sM^p¡w FÃmw tNÄ¡p¶p F´m\v A½ sI¿p¶Sv F¶_n]m³ fWÊn BNmwg tSm¶n . Mm³ tZm_nsâ No timÄ kjn ANt¯¡v tWm¡n]m Fsâ l^o^w SaÀ¶p tbm]n B NmjvI N*p

A½ N«n`n hm^o A^ ks^ sbm¡n sk¨v NnX¡p¶p GtSm H^p sb®v A½]psX Nm`nsâ AknsX fpOw tIÀ¯v sk¨n^n¡p¶p B^ms\¶p A§sW H^p kyq N*t¸mÄ fWhn`m]nà . sbs«¶v B sb¬¡p«n S` sbm¡n fpXn HSp¡n]t¸mÄ Mm³ A´man¨p Fsâ {bn]s¸« Nq«pNm^n shufy .

Aksa sNm*v A½ A½]psX Nm`nsâ Smsj sI¿n¡p¶Sv N*t¸mÄ N®n C^p«v N]_n] tbms` B]n . F´v sI¿\w F¶_n]msS sSm* k^*p . Mm³ SaÀ¶p AknsX C^p¶p tbm]n Np_¨p Wnfngw Njnªp Fsâ ftWm Wn` Sn^ns¨Xp¯p ko*pw tWm¡\w F¶v fWÊn tSm¶n Mm³ ko*pw tZm_nWp fp¶n fp«v Np¯n Wn¶p ko\pw DÅnt`¡v tWm¡n At¸mÄ A½ hufy]psX Ip^n Du_n fmäp¶p FWn«v– AkapsX {dm]psX fpNan NqXn A½ Sn^pfn DX¨p sNm*n^n¡p¶p AkÄ Bs\¦n AsSÃmw N®X¨v Wn¶p FWvtKm]v– sI¿p¶ tbms` DÅ AkØ B]n^p¶p .

AkapsX {dm A½ Du^n]SnWp tlgw AkapsX fp` sM«v A½ NXn¨p I¸p¶pX]n^p¶p shufy ^mKn tI¨n bSps¡ F¶pw b_ªp A½]psX S` AkapsX fp`]nt`¡v AfÀ¯n sk¡p¶Sv N*t¸mÄ Fsâ Nm`nWpw CX]n H`n¸v SpX§p¶Sv Mm³ A_nªp

A½ bSns] Aksa N«n`nt`¡v NnX¯n F¶n«v A½ AkapsX fpO¯v Wmkp sNm*v W¡n sNm*n^n¡p¶p ^mKn bSns] Bi .. Fsâ As½ … F¶pw b_ªp shufy bpa]pkm]n^p¶p .

FWn¡Sv NqXpS N*p Wn`v¡m³ Ft´m Njnªnà Mm³ fpNant`¡v tkPw HmXn Fsâ _qfn tN_n kmSn AX¨p . irU]w bX bX F¶v CXn¡pkm]n^p¶p . Fsâ ssNNÄ bSps¡ Nm`nsâ CX]nt`¡v sNm*v tbm]n Ip^n bmâv Mm³ bSns] Ajn¨p . fp³sbms¡ ^m{Sn hf]¯v C§sW H`n¡Â D*mkm_p*v F¦n`pw Mm³ H^n¡Â tbm`pw AknsX sSmXpkm³ {lfn¨«nà . bs£ C¶v Mm³ Fsâ ssN Fsâ tfmapsX AXpt¯¡v bmânsX fpNan NqXn D^¨p , A¶v ks^ tSm¶m¯ Ft´m H^p AWpeqSn Fsâ l^o^¯n NqXn tN_n k^p¶Sv Mm³ A_nªp ..

bSns] Fsâ kn^`pNÄ bmân kNªp fmän DÅnt`¡v Wp^¨p N]_n . Np_¨p tW^fpÅ ssN {bt]mPw BUyfm]n«v FWn¡v shN-vhvsâ AWpeqSn bNÀ¶p S¶p . Mm³ BsN SaÀ¶p F{S tW^w D_§n F¶v FWn¡v A_n]nà ..

Mm³ Smtj¡v– {cgv– B]n«p sI¶t¸mÄ A½ Npan¨p {ZÊv– fm_n NnsIWn e£\w bmNw sI¿p¶p . FÃmw Njnªp shufy tbm]n F¶v FWn¡v fWhn`m]n Mm³ sI¶p tN_n]t¸mÄ A½ tImUn¨p i Wo Ft¸mÄ k¶p Mm³ Npan¡m³ tbm] hf]¯mt\m k¶Sv ? Mm³ tZmÀ Sp_¶n«n^p¶p Wo k¶m fp«n Nm¯n^nt¡* F¶v N^pSn

Mm³ fWÊn A½ sb^pw NÅn] F¶pw HmÀ¯p H¶pw A_n]m¯ tbms` Mm³ b_ªp Mm³ k¶n«v tWm¡n]t¸mÄ A½ Npan¡p¶ shu*v tN«n^p¶p ASv sNm*v knan¨nà . . A½ i F¶pw b_ªp e£\w D*m¡p¶Sn {l² sNmXp¯p Sn^nªp Wn¶p

A¶s¯ Unkhw fpjpk³ A½]psX Nm^yw HmÀ¯p sNm*m]n^p¶p . A½ F´nWp hufys] Dbt]mPn¨p . A½ F´nWp H^p s`hvdn]³ shN-vhv sI¿p¶p ? . Aѳ A½s] SrbvSn sbXp¯p¶nà ? AkÀ S½n Fs´¦n`pw t{bm»w ..

C§sW Wq_pNq«w tImUy§Ä fWÊn D*m]n^p¶p .. CSnsWÃmw D¯^w S^m³ Njn]p¶ H^mÄ shufy B\v .. Mm³ AkapsX Cu Nm^ys¯ Np_n¨v tImUn¡pkm³ So^pfmWn¨p . bs£ F§sW Ft¸mÄ F¶SnWv Fsâ fWÊn .. D¯^w CÃm]n^p¶p

A§sW fWÊn tImUy§apw B]n«v WX¶n^p¶ H^p Unkhw .. M§apsX s_hnZâv_v Athmhnt]g³ kN sNmssX¡Wm XqÀ ¹m³ sI]vSSv .. B Unkhw Fsâ tImUy§Ä¡v D¯^w tSXpkm³ Mm³ So^pfmWn¨p . At¶ Unkhw Mm³ kas^ ht´mgkSn B]n^p¶p F§sW F¦n`pw Cu ^ihy§Ä tImUn¨p A_n]m³ Mm³ So^pfmWn¨n^p¶p .. ASnWm]n F´pw Mm³ sI¿p¶ H^p AkØ]pw ..

M§Ä H^pfn¨p dm¡n Wn¶pw H^p hoäv– fp¶n B]n^p¶p C^p¶Sv dm¡n Bs\¦n Bapw D*m]n^p¶nà … M§Ä H^pbmXv Nm^y§Ä hwhm^n¨p Akav W¶m]n«v hwhm^n¡p¶ Nq«¯n B]Sp sNm*v Mm³ H¶pw AVnNw b_t]* Nm^yfnà km tSm^msS AkÄ Ct§m«v FÃmw b_ªp sNm*n^n¡pw

Cu hf]w FÃmw CktamXv– Nm^y§Ä tImUn¡m³ DÅ S¿ms_Xp¸n B]n^p¶p … A§sW Mm³ tImUn¡m³ So^pfmWn¨p

shufy Mm³ H^p Nm^yw tImUn¨m Wo hSyw b_]ptfm ? AkÄ NqÄ B]n«v In^n¨p b_ªp ASnsW´m A©p .. Mm³ Wnt¶mXv Ft´`pw f_¨p sk¨n«pt*m ..

Mm³ b_ªp .. ‘ D*v Wo f_¨p sk¨n«p*v ‘

F´v ?? Mm³ F´m\v Wnsâ AXp¯v Wn¶pw f_¨p sk¨Sv AkÄ BNmwgt]msX Ft¶mXv tImUn¨p

Wo]pw Fsâ A½]pw S½n F´m\v dÔw ??

A§sW H^p tImUyw Fsâ AXp¯v Wn¶pw AkÄ Sos^ {bSo£n¨nà … AkapsX fpOw .. Smjvªp .. Ip*pNÄ kn_¨p .. kna_n] fpOkpfm]n AkÄ bp_t¯¡p tWm¡n C^p¶p .. …

Mm³ tImUn¨Sv tN«ntà ..

AkapsX emP¯v Wn¶pw H^p AW¡kpfnà … Wo N^pSp¶pXmkpw Mm³ F§sW A_nsª¶p …. MmsWm^p Unkhw tW^s¯ ko«n k¶t¸mÄ AknsX WX¡p¶ Nm^y§Ä FÃmw Mm³ N*n^p¶p Wo CWn F´v Wp\ b_ªn«pw Nm^yfnà FWn¡_n]\w F´nWp A§sW sI¿p¶p F¶v … Wo ASnWp f_pbXn Ss¶ So^p

AkapsX N®pNÄ Wn_]p¶Sv Mm³ N*p …. Wo N^t]* Nm^yw H¶pfnà CknsX FWn¡_n]\w B^m\v CSnsWms¡ Nm^\w Wo Bt\m AtSm Fsâ A½ Bt\m

ASv Mm³ Wnt¶mXv f_¨p sk¨ Nm^yfà .. Wnt¶mXv b_]\w F¶v N^pSn]Sm\v bs£ b` Nm^\§Ä sNm*pw Wnt¶mXv b_]m³ FWn¡m]nà AMvKp . Mm³ B]n«p H¶nWpw tbm]Sà F¶v H^n¡`pw b_]m³ Njn]nà . Fsâ B{Pi§Ä ^mKn Bân]psX Bklyfm]n k¶t¸mÄ FÃmw h½Snt¡*n k¶p

Mm³ FÃmw b_]mw AMvKp .. AkÄ Ssâ N¿n C^p¶ NÀIocv– sNm*v AkÄ N®v SpX¨p bSns] .. bp_Nnt`¡v Imªp ..

CsSÃmw WX¶Sv H^p lWn]mjvI B]n^p¶p WnW¡v A_n]mftÃm AMvKp lWn]mjvI B^pw ko«n D*mknà F¶v A§sW H^p hf]¯m\v Mm³ Fsâ hzbvW t`mN¯ns` KoknSw BhzUn¡p¶ hf]w . A¶pw Mm³ bSnkv tbms` AÑsâ _qfn Wn¶pw H^p ¥mhn Np_¨p fUyw FXp¯p Njn¨p AÑsâ hnP^äv N¯n¨p Ip*n sk¨v Mm³ Fsâ t`mNw BhzUn¡pk]n^p¶p .

fUyw S`]v¡p bnXn¨t¸mÄ fWÊn tSm¶n] knIm^w B]n^p¶p shN-vhv fqkn Nm\pN F¶Sv ASnWm]n Mm³ Fsâ _qfn tN_n kmSn`X¨p Fsâ N¼yq«ÀC Hm¬ss`³ koZnt]m N*p sNm*v Mm³ Fsâ knIm^§Ä¡v– AkVn WÂNn SoÀ¯pw FWvtKm]v– sI¿pk]n^p¶p . A_n]msS Fsâ fWÊv hz]wtemPw sI¿pkm³ S¿mÀ FXp¯p sI¿p¶ hf]¯v Mm³ A_nªnà ^mKn Bân CsSÃmw Im^n C«n^p¶ KW`nsâ CX]n`qsX Nm\pkm]n^p¶p F¶v . Mm³ hpOn¨p Njnªp {cgv– B]n k¶t¸mÄ Bân k¶p Fs¶ knan¨p .. Bân k¶p Ft¶mXv {co B]n«p Cu Nm^ys¯ bän tImUn¨p . l^n¡pw Mm³ sM«n]n^n¡pk]n^p¶p Bân AsSÃmw Npj¸fnà Bt^mXpw b_]nà F¶pw b_ªp Fs¶ hfmVmWn¸n¨p.. B hfmVmWn¸n¡Â ^oSn fm_p¶Sv Mm³ A_n]p¶pX]n^p¶p Bân Fsâ fp` DX¡m³ SpX§n . Mm³ knXv F¶v b_ªn«pw AMvKpknsâ A½ Fs¶ kn«nà … Fs¶ WnÀdÔn¨p sI¿n¸n¡pk]n^p¶p A¶s¯ Unkhw . A¶v fpS Mm³ AMvKpknsâ A½]v¡v tk*n sI]vSp sNmXp¡Â B\v sI¿p¶Sv . Asæn Bt^msX¦n`pw Fsâ Nm^y§Ä b_]ptfm Fs¶m^p tbXn fWÊn D*v AMvKp .

Wo kngfnt¡* shufy Mm³ A_n]m³ tk*n tImUn¨Sv N* Nm^yw . bs£ A½ F¦n`pw s`hvdn]³ sI¿p¶p Wo tImUn¨«ns`

D*v ASnWpÅ Nm^\w FWn¡_n]mw . hKokv– A¦nÄ Wnsâ A½t]mXv cnhn¡Â dÔfnà Wo KWn¨SnWp tlgw . A¦nÄWp tks_ H^p hv{So]pw B]n«v dÔw D*v . AsSÃmw sNm*v AMvKpknsâ A½]v¡v B\p§tamXv Ct¸mÄ Sm`vb^yfnà .

At¸mÄ ASm\v– Nm^\w . Asà .. l^n … Wo kngfnt¡* Mm³ Fsâ fWÊn Cu Nm^y§Ä skt¨mamw A½t]mXv tImUn¡nà H^n¡`pw

Sm¦vhv AMvKp . F¶pw b_ªp AkÄ Fsâ Nknas¯m^p D½ S¶p . A_n]msS Fsâ l^o^¯n NqXn N_âv– tbm] tbms` H^p tSm¶Â Mm³ A_n]msS AkapsX ssN fp_ps¡ bnXn¨p . F´mXn AMvKp F´v bän ??

shufy Wnt¶mXv Mm³ H^p Nm^yw tImUn¡s« WnW¡v Fs¶]pw Fsâ A½s] tbms` N*p NqsX ??

AMvKp .. Wo F´m b_ªp k^p¶Sv … hSyfm\v shufy FWn¡v Wnt¶mXv H^p hvtWiw tSm¶p¶p A¶s¯ Unkhw SpX§n . WnW¡v bäpsf¦n fm{Sw fSn shufy . Bt`mIn¡p Wfp¡v hf]w D*v

F´v Bt`mIn¡\ AMvKp Cu H^p Nm^yw tNÄ¡pkm³ F{S Wmam]n Mm³ Nm¯n^n¡p¶p AMvKp . Wnsâ A½t]mXpÅ hf]¯v Fsâ fWÊn Wo B]n^p¶p tN_n k¶n^p¶Sv b` hf]¯pw . A_n]msS MmWpw H^p s`hvdn]³ `ÆÀ B]n fm_n Njnªp AMvKp

hSyw ? Mm³ knlzhnt¨ms« ..

shufy Fsâ N¿n B^pw Nm\msS H^p D½ S¶p F¶n«v AkapsX Ip^ngmÄWp CX]nt`¡v N]än sk¨p .. H¶v sMs¡Xn tfmsa ..

Mm³ AkapsX fp` sM¡n sNmXp¯p B^pw Nm\msS AkÄ fp¶nt`¡v– tN_n C^p¶p AkÄ sI_n] shu*v FÃmw D*m¡p¶pX]n^p¶p . At¸mtj¡pw M§Ä¡v e£\w Njn¡m³ C_§m³ DÅ HmÀZÀ k¶p Njnªn^p¶p M§Ä b^hvb^w H^p bp©n^n ssN fm_n C_§n

e£\w Njnªp M§Ä N]_n C^p¶Sv Gäkpw dm¡ns` hoäv– B]n^p¶p . ^m{Sn Bkp¶p dhn ss`äv Np_kv FÃmk^pw f]¡w bnXn¨p SpX§n Njnªn^n¡p¶p . M§Ä Nm¯n^p¶ hf]w AXp¯v k^p¶p F¶Sv HmÀ¯t¸mÄ FWn¡v irU]fnXn¡p¶Sv NqXn

Mm³ {bSo£n¨n^p¶ shufy]psX ssNNÄ Fsâ bmânWp AXpt¯¡v k^p¶Sv Mm³ A_nªp AkÄ Fsâ Ip^n]psX bmâ bSps¡ Ajn¨p Mm³ A_n]msS ssN tN_n bnXn¨p AkÄ b_ªp B^pw Nm\nsÃXn . F¶m`pw tk* shufy .. tbm sbs® sk_psS In\v–§msS C§sW H^p Akh^w C¶nWn Nn«nÃ

Mm³ bNpSn h½St¯msX ½vi fqan .. AkÄ Fsâ bmâ Ajn¨p ssNNÄ ASnt`¡p N]än . FWn¡t\ C¡nan sNm*v bpaªp AkÄ ssNNÄ Fsâ bmân¡v fpNan NqXn Fsâ hmVWw SXkn . A_n]msS Fsâ km]n Wn¶pw Bi Fs¶m^p shu*v k¶p .. Bt^`pw tNt«m Fs¶m^p e]w D*m]n^p¶p F¦n`pw B^pw tN«nà F¶_nªt¸mÄ ht´mgfm]n .

Mm³ dm¡nt`¡v– Im^n NnX¶t¸mÄ Ak³ Fsâ I´n sbm¡m³ b_ªp Mm³ bSns] sbm§n sNmXp¯p AkÄ Fsâ bmâ Smtj¡v– C_¡n FWn«v– bmân Smtj¡v Smjv¯n Fsâ kXn¨p ¢o³ B¡n] hmVW¯n SXkn F¶n«kÄ b_ªp A½t]¡mÄ tNfn B\t`m tfmÄ tbmXo Nan]m¡msS ….. AtÃXn tfmsa Wnsâ Hjp¡v N*n«v b_ªSm F´m CSv sb^n]mt^m . tbm Nan]m¡msS Wo tWmt¡* F¶pw b_ªp NÅm bn\¡w b_ªp Fjpsª«p bmâv N]äm³ tbm]t¸mÄ AkÄ N¿n bnXn¨p

AknsX C^ns¡Xn tfmsa Wo Ct§m« tbmkps¶ Cu sb^n]m_pw sNm*v . Wo CknsX C^n¡v .

MmWnà Wo Fs¶ sk_psS Nan]m¡pkm\v

A§sW b_]sÃXn tfmsa Cãw sNm*tÃ

½vi Wnsâ Cãw Fs¶ Nan]m¡n Bt\m A_n]n¡ps¶ ….

bns¶ F§sW]m A_n]nt¡*Sv ……..

A¶v A½s] sI]vS tbms` …..

Ct¸mtjm Cu dhnt`m ..

sFt]m dhn tk* .. … tÌ sI¿p¶ CX¯v

ASv Mm³ Gäp tfmsa Wo s_Zn B]m fSn

Mm³ Ct¸mtj S¿mÀ ……

C¶s` Ct¸mÄ Wfp¡v sI_n] hpOn¡Â WX¯mw F¶n«mkmw … k`n] bq^w

ASnsW´m Mm³ s_Zn

F¶n«mtWmXn bq_n C_§n tbmkm³ tbmkp¶Sv

F´m F´m Wo knant¨ ???

bq_n F¶v ….. Fs´ Cãfm]ntÃ

sFs] A§sW H¶pw knant¡* FWn¡v Cãwfà …

bs£ Wnsâ A½]v¡v ASm\v– tfmsa Cãw

bs£ Mm³ A§sW AÃ …. FWns¡t´m Cãfm]nÃ

Wnsâ A½ Fs¶ bYn¸n¨Sm\v CsSÃmw

( Fsâ A½ hN` N` kÃe B\s` ….. F¶v fWÊn HmÀ¯p ) H¶pw b_]msS H^p bp©n^n Sqkn C^p¶p

AkÄ Fsâ fp`]ns`¡v ssN sk¨p F¶n«v AkÄ Fsâ fp` bSns] sM^n¡m³ SpX§n Fsâ ssNNÄ kapsX hmVW¯ns`¡v AkÄ sk¨p S¶p Mm³ AkapsX hmVW¯nsâ fpNan NqXn SXkn C^p¶p . AkÄ bSns] Fsâ gmÄ Smtj¡v– C_¡n C«p FWn«kÄ fp` bp_t¯¡p FXp¯p F¶n«v Fsâ fp` sM«v bSns] sM^Xn . Bi .. bSns] shufy .. B .. tkUWn¡p¶p .. As½ .. F¶v Mm³ bSns] b_ªp sNm*n^p¶p

F´m tfmsa hpOw k^p¶pt*m … Ds*Xn shufy WnÀ¯tà .. AkÄ Fsâ fp` sM«v AkapsX km]ns` Sp¸Â tIÀ¯v Sn^pfm³ SpX§n Fsâ fp` sM«v Wo*p k^p¶Sv Mm³ A_nªp …

AkÄ sbs«¶v Fs¶ dm¡nt`¡v– AfÀ¯n NnX¯n AkapsX Ip*v Fsâ km]nt`¡v N]än sk¨p I¸n FXp¡m³ SpX§n Mm³ Fsâ l^o^¯nsâ em^w Np_]p¶Sv Mm³ A_nªp .. b_¶p WX¡p¶ tbms` AkÄ I¸pt¼mÄ Mm³ AkapsX km]nt`¡v Fsâ Wm¡n^¡n sk¨p sNmXp¯p ASn`qsX Fsâ km]ns` Sp¸`pw . AkÄ Fsâ Sp¸Â BÀ¯nt]msX NpXn¨p C_¡p¶Sv– Mm³ ht´mgt¯msX fWÊn In^n¨p …

M§apsX Ip*pNÄ tkÀsb«p bSns] lzmhw Nn«m¯ tbms` sI_n] NnS¸v M§Ä¡v M§apsX BUys¯ NnÊv– A{S]v¡v ht´mgw S^p¶Sm¡n fmäns]Xp¯p ko*pw ko*pw NnÊv– sI¿m³ fWÊv sNmSn¡p¶ tbms` ..

AkÄ AkapsX bmâv Ajn¨p Smjv¯n S¶p F¶n«v AkÄ Ft¶mXv kn^ C«p S^m³ b_ªp .. Mm³ bSns] Fsâ kn^ AkapsX hmVW¯vSnt`¡v bSns] Np¯n N]än . sNmj sNmj tbms` DÅ AkapsX hmVW¯n Fsâ kn^ tN_n C_§n sNm*n^p¶p . AkapsX hmVW¯n`pÅ IqXpw Iq^pw Fsâ kn^ W¶m]n«v A_n]p¶pXm]n^p¶p . AkapsX Kyqhv– Fsâ kn^ kjn C_§n k^p¶pX]n^p¶p .. Mm³ B kn^ bSns] sNmSnt]msX Mm³ I¸n FXp¯p .

F¶n«v bSns] Mm³ Fsâ kn^ ko*pw AkapsXSn N]än AkÄ NnX¶p bpa]p¶Sv Mm³ l^n¡pw sNmSnt]msX tWm¡n]n^p¶p … bSns] H^p kn^ÂWp bN^w ^*p kn^ B¡n DÅnt`¡v N]än AkÄ AkapsX Ss¶ fp` Sn^pfn NnX¶p ..

AkapsX 34 sshhv DÅ fp` FWn¡v I¸m³ sNmSn tSm¶p¶ knV¯n Wo*n^n¡p¶p . AkÄ bSns] AkapsX fp` Sn^pf fSn]m¡n AkÄ Fsâ hmVW¯n`pw kn^ CXpkmWm]n kn^ sNm*v SXkm³ SpX§n , Mm³ AkapsX N]äp¶Sv kas^ bSns] B¡n . AkÄ FsâSn N]än] hvboZv Np_¨p tkPw B]n^p¶p ASn FWn¡v Np_¨p tkUW D*m]n^p¶p F¦n`pw CaNn SpX§n]t¸mÄ B tkUW f_¶p . M§Ä b^hvb^w At§m«pw Ct§m«pw kn^ C«p sNmXp¯p sNm*n^p¶p .. sb«¶kÄ hoän Wn¶pw sbm§n A^s¡«v sk«n¡m³ SpX§n FWn¡v fWhn`m]n AkÄ¡p tbm]n SpX§n F¶v . FWn¡v k¶n«nÃm]n^p¶p .. AkÄ Bs\¦n NnSt¸msX NnX¶p tbm]n Njnªn^p¶p . FWn¡v tbmkm¯ kngf¯n Mm³ bSns] Fsâ kn^ Ss¶ DÅnt`¡v N]än AkapsX fp` I¸n NpXn¡m³ SpX§n . Np_¨p Njnªt¸mÄ Fsâ skÅw bp_t¯¡p k^p¶S]n«p fWhn`m]n Mm³ Fsâ kn^`nsâ tkPw Nq«n AkapsX fp` sM«n I¸p¶Snsâ]pw .. FÃmw H^p fn¶Â tbms` sbs«¶v H`n¨p k¶p bp_t¯¡p ….

FÃmw Njnªp NnX¶p D_§n F\oäSv Ft¸mÄ Bs\¶v HmÀ¡p¶nà . Mm³ tWm¡pt¼mÄ KW`pNan fªp SpÅnNÄ sNm*v Wn_ªn^n¡p¶p . FÃmk^pw Ct¸mjpw bmSn f]¡¯n . Mm³ Fsâ Ip^n gmÄ l^n]m¡n hufys] tWm¡n]t¸mÄ AkÄ H^p bq¨ NpªnsW tbms` NnX¶p D_§p¶p .

Ip*n H^p Npªp bp©n^n . NÅn D_§p¶Sv N*ntà Fs´ms¡ B]n^p¶p C¶s` CkÄ Nm\n¨p Nq«n]Sv . . F¶n«v H¶pw A_n]m¯ tbms` D_§p¶p . FWn¡kapsX Ip*n H^p D½ sNmXp¡m³ tSm¶n .. Mm³ AkapsX Ip*nWmXvt¯¡v sI¶t¸mÄ fWÊnWv bnXn¡m¯ H^p PÔw co sI]vSp .

Akav {dgv sI¿m¯Sv sNm*pÅ H^p hvsf . FWn«pw Mm³ AkapsX Ip*n Wmkv sNm*v W¡n bSns] . sbs«¶v dhv– hXX³ t{d¡v– sI]vSp At¸mÄ Mm³ fpjpk³ B]n«p Ip*v AkapsX Ip*nt`¡v– AfÀ¶p . AkÄ ½vi F¶pw b_ªp bSns] N®v Sp_¶p .

AkapsX km]n Wn¶pÅ PÔw Ahiyw B]n^p¶p F¦n`pw Mm³ B NnÊv– FWvtKm]v– sI]vSp bs£ FÃmk^pw F´m F¶v tImUn¨p F\o¡p¶Sv N*t¸mÄ tkPw Ss¶ Ip*v AXÀ¯n FXp¯p , H¶pf_n]m¯ tbms` C^p¶p ,,, B hf]w AkÄ Fsâ A^¡v Np¯n ^mkns` Ss¶ sb®v Nj¸naNnt]m F¶v tImUn¨p .. Mm³ tbmXo F¶pw b_ªp H^p In^nt]msX Fjptªäp . F´m\v dhv– WnÀ¯n]SnWp Nm^\w F¶v Sn^¡m³ tbm]n ..

At¸mtj¡pw shufy CsSm¶pw dmVNfÃm¯ tbms` f]¡¯nt`¡p ko\n^p¶p . … t_mZns`m^p Np^§p k«w ImXn]Sv sNm*v WnÀ¯n]Sm]n^p¶p dhv– . M§an b`^pw W¶m]n«v H¶v tbXn¨p Nm^yw A_nªt¸mÄ tbXn FÃmw In^n]nt`¡v– fmªp

Mm³ Fsâ km¨nt`¡v tWm¡n hf]w 6 B]n^n¡p¶p ,, ^m{Sn]n WX¶ Nm^y§Ä Mm³ fWÊn HmÀ¯p .

Mm³ A_n]m³ sNmSn¨ hpOw C{S tkPw CkÄ kjn hmVn¡psf¶v N^pSn]n^p¶nÃtÃm . C¶s` ks^ CkÄ FWns¡m^p AWn]¯n – WsÃm^p {c*v B]n^p¶p .. fmh§Ä S½n DÅ kySymhw DÅp F¦n`pw FWn¡v CkÄ AWn]¯ns] tbms` B]n^p¶p hvtWin¨n^p¶Sv .. Ct¸mÄ AkÄ Fsâ Bs^ms¡t]m B]n^n¡p¶p … C§sW Bt`mIW SpXÀ¶t¸mÄ AkapsX S` Fsâ tSmant`¡v Imªn^p¶p Mm³ Aksa Fsâ hz´w AWn]¯n¡p«ns] tbms` sN]À sI]vSp sNm*n^p¶p .

Ft¸mtjm M§apsX dhv– H^p tim«ÂWp fp¶n Wn¶p M§Ä FÃmk^pw C_§m³ S¿mÀ B]n . Mm³ hufys] knan¨p .. AkÄ N®v Sn^pfn km SpX¨p Fjptªäp C^p¶p . M§Ä M§apsX dmPv– sk¨n^p¶ CX¯v Wn¶pw FXp¯p C_§m³ S¿mÀ B]n . dhn Wn¶pw Hmt^m¯À B]n«p C_§m³ SpX§n . l^o^w tNm¨n bnXn¡p¶ S\p¸v . Mm³ hufy]psX ssN fp_ps¡ bnXn¨p .. AkÄ Fs¶ tWm¡n bSns] AkapsX Ip*n NXn¨p k`n¨p .

ASnsâ AÀTw FWn¡v fWhn`mkp¶pX]n^p¶p AkÄ¡p Fs¶ Bklyw D*v F¶v .. AsSsâ Smsj H^p Nn^pNn^p¸v– D*m¡n .. M§Ä¡v Ht^ _qw S^\w F¶v M§apsX Athmhns]g³ sh{N«nt]mXp M§Ä H^pfn¨p sI¶v Bklysb«p . bpÅn¡m^³ ASv H^p FSnÀ¸v NqXmsS h½Sn¡pN]pw sI]vSp . A§sa M§Ä¡v _qw No Nn«n _qw W¼À 199 .

M§Ä _qfnt`¡v– tN_n tZmÀ AX¨p . tZmÀ Mm³ AX¨p Sn^n]p¶ hf]w N*p shufy Fs¶ tN_n sN«n bnXn¨p Fsâ Ip*n D½ sk¡m³ {lfn¨p . bs£ B hvsf Hm^vf k¶ FWn¡v fpOw Sn^nt¡*n k¶p . F´mXn Fsâ D½ WnW¡v tfXn¡m³ Cãt¡Xv . A§sW H¶pfnsÃXn FWn¡v Wnsâ km]n Wn¶pÅ f\w hin¡m³ bäp¶nÃ

Hm ASmt\m thm_n I¡s^ Mm³ ASv HmÀ¯nà … Mm³ sU bÃv tS¨p HmXn k^mw Wo]pw .. At¸mtj¡pw H¶v {cgv– Bkp

AkÄ A§sW b_ªp Sn^nªt¸mÄ Mm³ dmPn Wn¶pw Xk FXp¯p . At¸mÄ tZm_n Bt^m k¶p fp«n

B^m\Sv … ?

Mm³ B\v hvfnS tI¨n …

Fsâ A]¡m^n hvfnS tI¨n B\v k¶n^n¡p¶Sv .. Mm³ sI¶v tZmÀ Sp_¶p ..

F´m tI¨n ?

F´m Npan¡m³ tbmk]n^pt¶m .

AsS tI¨n ..

shufy Fs´ . ..

AkÄ sU A¸p_¯v Wn¶p bÃv tS¡p¶p

F´m tI¨n Nm^yw ??

ASv W½Ä CknsX Wn¶pw b¯v f\n¡v C_§\w .. Ct¸mÄ hf]w 7.30 B]n .. tkPw s_Zn B]n Wn¡\w .. Asæn H^mÄ sskNn]m W½psX ¹m³ FÃmw sSäpw

ASnsW´m tI¨n M§Ä tkPw s_Zn B]n«v Smsj D*mkpw .

F¶m l^n Wfp¡v bns¶ Nm\mw ..

A§sW Bks« .. tI¨n .. Mm³ tZmÀ AX¨p …

F´mXn Ak^v k¶p b_ªSv F¶pw tImUn¨p shufy k¶p ..

Hm H¶pfnà sbs® b¯v f\n¡v Smsj D*mk\w F¶v b_]m³ k¶Sm .. t`äv Bk^pSt{S

Hm .. At{Sw DtÅm tbmkm³ b_ Akt^mXp Wo tbm]n {cgv B]n«p km tfmsa

F´nWmXn tkPw s_Zn B]n«v k¶n«v ..

AtSm .. AkÄ Fsâ AXpt¯¡v k¶n«v Fsâ bmânWv fpNan`qsX Fsâ hmVW¯nt`¡v kn^ Np¯n

sFt]m F¶pw b_ªp Mm³ bp_Nnt`¡v ImXn

knsXXn Mm³ tkPw k^mw F¶pw b_ªp dmSv–_qfn tN_n kmSn AX¨p

Mm³ dmSv–_qfn tN_n bSns] Fsâ Ip^n Ajn¨p . . ASnWpÅn DÅn DÅ N®mXn¡p fp¶n Mm³ Fsâ tdmZn N*p BhzUn¡m³ So^pfmWn¨p

bSns] Mm³ Fsâ fpXn Ajn¨p .. Fsâ fpXn Fsâ fpSpNp emPw NkÀ sI]vSp NnX¶p … Mm³ bSns] Fsâ »m¡v– {dm]psX fpNan NqXn Mm³ bSns] SXkn .. FWn«v– bSns] {dm Smjv¯n Mm³ Fsâ fp` sM«n bSns] Sn^pfn . Hm Np_¨p Njnªp shufy S^m³ tbmkp¶ hpOw HmÀ¯t¸mÄ sM^n¡Â Np_¨p fp_ps¡ B]n tbm]n . Bi Fs¶m^p sM^p¡w B dmSv–_qfn Ft¡m tbms` {bSnVzWn¨p .

FXn AMvK`n NÅn Wo AknsX Mm³ CÃmsS C^p¶p hpOn¡pktWmXn

ipiv .. CÃZn Mm³ sU Npan¡m³ tbmkp¶p .. Mm³ CknsX DÅ ¥mhn ssN S«n]t¸mÄ tkUWn¨p ASm

DÆv DÆv .. Wo kmSn Sp_s¡Xn Wfp¡v H^pfn¨p Npan¡mw

tbmXo .. FWn¡v Wm\w B\v Wo bns¶ Npan¨m fSn .. Mm³ sU Ct¸mÄ k^mw ..

bs£ AkÄ tZm_n fp«n fp«n sNmt* C^p¶p …

AkhmWw Mm³ sI¶v tZm_nsâ t`m¡v fmän fm_n Wn¶p

AkÄ bSns] dm¯v _qfnt`¡v– tN_n t`m¡v C«p

Hm Fs´m^p `p¡v– BXn sbs® WnW¡v … sk® tbms` D*tÃm Wnsâ l^o^w

sU sbs® .. fSn fSn C¶s` SpX§n]Sm Cu Nan]m¡Â .. ..

tbmXo I¡s^ … F¶pw b_ªp Akapw fpXn Ajn¨p .. F¶n«v Ft¶mXv AkÄ AkapsX {ZÊv– Ajn¡m³ Ft¶mXv b_ªp

Mm³ bSns] AkapsX Ip^n]psX dm¡ns` hnbv– Du^n .. F¶n«v Mm³ bSns] Ip^n Smtj¡p C_¡n

AkapsX fp` NkÀ sI]vSn^n¡p¶ skÅ {dm AkapsX fp`Nsa AfÀ¯n sk¨n^n¡p¶p

AkapsX hmVW¯n bn¦v bmân Wà AjNm]n«p tIÀ¶n^n¡p¶p … Wà Npjnª sbm¡nÄ Ipjn .. B`n` k]À F¶v b_]m³ Njn]nà F¦n`pw Np_¨p ImXn] k]À

t^mf§Ä Wn_ª N£w .. tSmaäw ks^ Ajnªp NnX¡p¶ hn`vNn B] fpXn … Wà Wo* Nm`pNÄ .. Wà skap¯ SpX

Mm³ AkapsX ewPn BhzUn¨p A§sW Wn¶p tbm]n ….

FXn Wo F´m hzbvWw Nm\pkmtWm F¶pw tImUn¨p AkÄ Fsâ Nkna¯v bSps¡ AXn¨p

ipiv .. F´m Wo tImUnt¨ ..

Wo F´mXn sbs® CknsX H¶pfntà …

sFt]m Mm³ Ft´m Bt`mIn¨p Wn¶p tbm]n .. DÆv DÆv .. Wo {ZÊv– fpjpk³ Ajns¡Xn ..

Mm³ Fsâ {ZÊv– fpjpk³ B]n«v Ajn¨p Smtj¡p C«p …

Mm³ {ZÊv– Ajn¨p Njnªt¸mÄ AkÄ bSns] Npªnªp Fsâ bmân FXp¯p ..

sFs] F´nWmXn AsSXp¡t\ ..

Wo tWm¡nt¡m … F¶pw b_ªp Fsâ bmân FXp¯p AkÄ ]pt_mby³ t¢mshXnWp fpNan tN_n C^p¶p

F¶n«kÄ Fsâ bmân AkÄ BhzUn¨p f\¡m³ SpX§n …

FWn¡Sv N*t¸mÄ Wm\w B]n l^n¡pw … H^p sI_n] .. Cãt¡Xpw ..

bs£ AkÄ l^n¡pw hpOn¡pkm]n^p¶p ASns` f\w …

ASnWp CX]v¡v AkÄ Ft¶mXv AkapsX bmân FXp¯p hvsf sI¿m³ b_ªp ..

Cãt¡Xv D*m]n^p¶p F¦n`pw Mm³ AkapsX bmân N¿n FXp¯p bSns] fq¡nWp AXpt¯¡v sNm*v k¶p

^q£fm] fq{S¯nsâ f\w fq¡nt`¡v C^¨p N]_n .. HuIv … S` N_§p¶ tbms` H^pCco ..lÀUn¡\w H^p tSm¶Â

F¶n«pw AkapsX ht´mg¯nWp tk*n Mm³ k`n¨p N]än …

bs£ FWn¡v ASv bSns] bSns] CãvXsb«p SpX§n …

Mm³ bSns] Fsâ ssNNÄ sNm*v Fsâ fp`NÄ sM^p¡m³ SpX§n … Akapw MmWpw b^hvb^w tWm¡n C^p¶p kn^Â CXm³ SpX§n ..

Mm³ AkapsX AXpt¯¡v sM^§n sI¶n^p¶p .. AkÄ tWs^ C_§n Smsj k¶n^p¶p

M§Ä b^hvb^w At§m«pw Ct§m«pw b^hvb^w kn^ C«p sNm*n^p¶p . C¯k\ Ft´m FWn¡v BUyw k¶p … bs£ FWn¡v AkapsX]pw tkPw Nm`Sy\w Fs¶m^p tfmi¯m Mm³ Fsâ £o\w f_¨p sk¨v AkapsXSn kn^ W¶m]n«v C_¡n sNm*n^p¶p Np_¨p hf]¯nWpÅn AkÄ¡pw k¶p .. NqXpS sI¿m³ D*m]n^p¶p F¦n`pw M§Ä tkPw Npan¨p e£\w Njn¨p Smsj Wn¡m³ So^pfmWn¨p .. M§Ä b^hvb^w At§m«pw Ct§m«pw b^hvb^w Npan¸n¨v C_§n .

M§Ä tW^s¯ C«n^p¶ AXn khv{S§Ä b^bvh^w sg]À sI]vSn«p AkapsX MmWpw … Fsâ Akapw ASv M§an hvsbgy co D*m¡n M§Ä e£\w FÃmw Njn¨p k¶p Wn¶t¸mtj¡pw Hmt^m¯À B]n«v k¶p SpX§n Njnªn^p¶p .. Mm³ Ip½m C^p¶p skXn kÀ¯fmWw b_ªn^p¶p …

ASnWnX¡v AkÄ b_ªp FXn Wfp¡v CknsX k^p¶ W½psX tI¨nfm^psX ewPn tWm¡mw WnW¡v Cãf]ks^ Wo b_ .. FWn¡v Cãf]ks^ MmWpw b_]mw . FWn¡pw ASv CWvs{XÌv B]n«v tSm¶n A§sW M§Ä C^p¶p Hmt^mS^psX fp`]pw , Ip*pw , FÃmw tWm¡n b_ªp sNm*n^n¡m³ SpX§n …

M§sa sNm*v tbmkm³ dhv– S¿mÀ B]n«v k¶p Wn¶p M§Ä ASn N]_n .. Hmt^m Ø`§an N_§n WX¶p .. M§Ä l^n¡pw i\nfq¬ BtQmgn¡p¶ AsS fWÊn`m]n^p¶p ,, Wà S\p¸v hin¡m³ k¿msS Mm³ Aksa tIÀ¯v bnXn¨m\v WX¶n^p¶Sv M§Ä WX¶p WX¶p .. ]q¡m`nbvhv f^§Ä Wn_ª H^p {btUl¯v F¯n bp_tf Wn¶m M§Ä B^pw Nm\nà .. Npªp fqX fªpw f^§apw M§sa FÃmk^n Wn¶pw HäsbXp¯n]n^p¶p ..

Mm³ AknsX D*m]n^p¶ H^p f^ Ipk«n bSns] C^p¶p .. Akapw Fsâ AXp¯v k¶n^p¶p . AkÄ bSns] Ssâ tbm¡än Wn¶pw H^p bm¡äv FXp¯p . N*t¸mÄ F´m F¶v fWhn`m]nà BUyw bs£ ASv Sp_¶t¸mÄ fWhn`m]n hnP^Xväv . Mm³ sFt]m F¶v A_n]msS b_ªp tbm]n . AkÄ Ft¶mXv tImUn¨p WnW¡v tkt\m

ti FWn¡v tk* Mm³ CSpks^ k`n¨«nà ..

C§sW Hs¡ Asà k`n¨p lo`n¡ps¶ .. Wo km H¶v {lfn¨p tWm¡v Fsâ I¡^ tfmav Asà fWÊnà fWtÊmsX Mm³ AkapsX N¿n Wn¶pw hnPv km§n AkÄ FWn¡Sv N¯n¨p S¶p … Mm³ H¶v fWÊ_nªp k`n¨p …ipiv ipiv .

Ipf tN_n A§v k¶p bSns] k`n¡p sbs® Hä k`n¡p SoÀ¡m³ tk*n S¶Sà N®pw sW©pw FÃmw bpNªn«p FWn¡m Sfml BhzUn¡m³ bän]nà . F¶m`pw Mm³ k`n¡pkm³ {lfn¨p sNm*n^p¶p AVnNw Smfhn]msS Ipf CÃmsS bpN C_¡m³ Mm³ bYn¨p Njnªp .. Mm³ BhzUn¨p bpN k`n¨p sNm*n^p¶p .

ASv Fsâ S`s] bnXn NqXn]Spw ssN Nm`pNÄ Npjªp tbmkp¶Spw Mm³ H^p AtdmVmkØ]n A_nªp . Np_¨p tW^w B f^w Im^n C^p¶p Fsâ dm`³hv l^n]m¡m³ Mm³ {lfn¨p F¶n«pw AS^{S knK]w N*nà Ft¸mtjm Fjpsª«t¸mÄ Mm³ N*Sv AkÄ Fsâ fp¶n C^p¶p .. fq{Sw Hjn¡p¶Sm\v C«n^n¡p¶ Ip^n bmâv N\wNm ks^ C_¡n sk¨n^n¡p¶p bmân]pw .

AkapsX hmVW¯n Wn¶pw Caw fª Wn_fpÅ skÅ SpÅnNÄ Ioän Wn`¯p ko\p InS_p¶Sv– Mm³ sNuSpNt¯msX tWm¡n C^p¶p , AkÄ Ssâ gmÄ sNm*v Ss¶ hmVWw SpX¨p Fjpsª«p bmâ C«p Fsâ AXp¯v k¶p . Mm³ B gmÄ FXp¯p Fsâ Ip*v SpX¨p ASv N*Spw ImXn Fsâ Ip*v I¸n NpXn¨p , Mm³ ASv l^n¡pw FWvtKm]v– sI]vSp Aksa sN«n bnXn¨p C^p¶p .. Np_¨p Njnªp Mm³ Ss¶ AkapsX Ip*v F¶n Wn¶pw tkÀs¸Xp¯n .. fSn .. Wfp¡v tbmkmw W½sa Sn^¡p¶pXkpw ..

Mm³ H^p knVw Fjpsª«p WX¡m³ SpX§n . Nm D_¡p¶nà F¶m`pw BUyt¯¡mÄ teUw .. M§Ä WX¶p t_mZnt`¡v C_§n .

At¸mtj¡pw dhnWp AXpt¯¡v FÃmk^pw k¶p SpX§n Njnªn^p¶p .. sbs«¶v shufy Fs¶ kn«p HmXn tNm¬ kn¡p¶ CXt¯¡v HmXn tbm]n tNm¬ km§n sNm*v k¶p .

Mm³ FXp¯p Njn¡m³ tbm]t¸mÄ Ct¸mÄ Njn¡m³ DÅSà Wo AX§n C^n¡v F¶pw b_ªp N¿n S«n .. i F¶m ssWäv– Njn¡mw M§Ä dhn N]_n b^hvb^w SpXNÄ SXkn sNm*v C^p¶p

M§Ä H^pbmXv CX§Ä N*p ^m{Sn B]t¸mtj¡pw _qfn F¯n Mm³ kas^ £o\n¨n^p¶p .. Mm³ sI¶bmsX sdZn tN_n NnX¶p .

shufy Xn kn Hm¬ sI]vSp N*n^p¶p . £o\w Np_¨p fm_n]t¸mÄ Mm³ tWs^ dm¯v _qfn sI¶v H^p Npan A§v bmhv B¡n . F¶n«v Fsâ sW©nWp Smsj Xk sN«n _qfnt`¡v– N]_n k¶p . At¸mÄ shufy sdZn Nm`p knXÀ¯n NnX¶p sNm*v Fs¶ ^*p ssN Wo«n knan¡p¶ H^p ^wPw B]n^p¶p N*Sv Mm³ tWs^ sI¶v AkapsX N¿psX DÅnt`¡v ko\p .

AkÄ Fsâ fpOw Wn_s] D½NÄ sNm*v sbmSnªp AkapsX N£¯n Wn¶pÅ kn]À¸nsâ PÔw Fs¶ f¯v bnXn¸n¨p Mm³ AkapsX N£¯vSnt`¡v fpOw tIÀ¯§p sk¨p . shufy …. ½vi F´m AMvKp AkÄ knan tN«p ..

ss`äv Hmcv– sI¿mtfm .. .. ½vi F´nWmXn

FWns¡m^p tfmiw .. ss`äv Hmcv– sIt¿Xn …

Cu sb®nsâ H^p Nm^yw .. l^n ss`äv Hmcv– sI¿mw Wo FjpsªXv fm_v ..

Mm³ AkapsX tUi¯v Wn¶pw Fjpsª«v fm_n AkÄ sI¶v ss`äv Hmcv– sI]vSp … AkapsX tdmZn H^p Wnj`m]n«p Nm\mw .. AkÄ bSns] AkapsX {ZÊv– FÃmw Ajn¨p fmän cpÄ knkhv{S]m]n Fsâ AXp¯v k¶p NnX¶p ..

Mm³ AkapsX Ip*pNÄ Fsâ Ip*pNÄ¡v CX]n B¡n Fsâ Ip*v sNm*v Mm³ AkapsX Ip*nsâ knXkn W¡n sNmXp¯p sNm*n^p¶p . AkÄ km] Sp_¶p Fsâ Ip*nsW AkapsX km]nt`¡v N]_m³ AWpkUn¨p Mm³ AkapsX Wmkn Fsâ Wm¡v sNm*v W¡n W¡n sNm*n^p¶p AkapsX Wmkpw Fsâ Wmkpw NqXn C\ bn^n]m³ Njn]m¯ WmP§sa tbms` km]v¡pÅn Wr¯w sk¨p .

M§Ä b^hvb^w M§apsX km]ns` fVpbm{Sw b^hvb^w bNÀ¶p WÂNn M§apsX tS³ b^hvb^w km]NÄ fm_n fm_n h©^n¨p . sNmjp¯ So³ M§apsX Ip*pNÄ¡v CX]n`qsX H`n¨p C_§n . H^pbmXv tW^s¯ NnÊnwPv Njnªp Mm³ AkapsX tUi¯v Wn¶pw fm_n AkÄ Fsâ sW©¯v Wn¶pw Xk sNm*pÅ sN«p bSns] Ajn¨p fmän .

Xk kl§ant`¡v fm_n]tSmsX MmWpw H^p WPvW lnÂbw B]n fm_n AkÄ Fsâ fpOw fpjpk³ Wmkp sNm*v W¡n SpX¨p F¶n«v Fsâ sW©pw , N£kpw , fp`]pw FÃmw AkÄ W¡n SpkÀ¯n At¸mtj¡pw Fsâ Smjs¯ tfmÄ N^ªp H`n¨p SpX§n]n^p¶p .

AkapsX ssNNÄ Fsâ tfmsa tSXn k¶p Njnªn^p¶p bs£ Fsâ {bSo£NÄ sSän¨p AkapsX kn^ N]_n C_§n]Sv– Fsâ f` Uzm^¯nt`¡v B]n^p¶p . At½ Fs¶m^p N^¨n AkÄ AkapsX Ip*pNÄ sNm*v AX¸n¨p Naªp .. knXv shufy ¹ohv knXv ASv sI¿^pSv .. As½ .. hin¡m³ k¿ tfmsa .. Bi ..FWn¡v tkUWn¡p¶p tfmav .. ¹ohv .. Bi ..

AkÄ AsSm¶pw ssf³Zv sI¿msS kn^ N]än C_¡n sNm*n^p¶p .. H^p Sma¯n MmWpw B tkUW hpOn¡m³ SpX§n .. AkÄ ASv fWhn`m¡ns]¶ k®w N]än] hvboZv .. Nq«pkm³ SpX§n … Bi tfmsa .. Bi … As½ … F´m H^p hpOw .. ½vfvi .. A§sW .. bSns] .. tfmsa .. Bi .. Mm³ FWn¡v Njn]p¶ At{Sw ^oSn]n Aksa hpOn¸n¨p tNĸn¨p fq¸n¡m³ SpX§n AkÄ bSns] kn^ Du_n FXp¯p B kn^ sdZv goän SpX¨p … WnW¡v Mm³ hzÀPw Nm\n¨p S^s« .. Wo sk]näv sI¿v ..

AkÄ bSns] sI¶v dmPv– Hm¸¬ sI]vSp F¶n«v ASn Wn¶pw tW^s¯ km§n] tNm¬ FXp¯p

Wo F´v sI¿pkm³ B\v tbmkps¶ ?

N*_nªm tbms^ AMvKp

shufy ¹ohv ASv N]äm³ Bt\m tbmkps¶ .. ??

AsStÃm …

sFt]m tk* ASv hin¡m³ bänà .. ASv tN_nà CsS´p k`pSm\v–

AsSÃmw tN_nt¡mapw .. AkÄ ASnsâ C`NÄ FÃmw AXÀ¯n Na]m³ SpX§n ..

F¶n«kÄ AknsX D*m]n^p¶ H^p thmcväv– ¹mÌnNv– NkÀ FXp¯p ASnsW làvSn B]n«v sbmSnªp

N¿n N^pSn] Hm]n FXp¯p AkÄ tNm\n Hjn¨v F¶n«v Fsâ hmVW¯n AkÄ D_¨p ..

hpOw tN_n k^p¶Sv A_nªp sNm*v Mm³ N®X¨v NnX¶p

AkmÄ bSns] tNm¬ Sp¼v Fsâ DÅnt`¡v N]äm³ SpX§n .. tkUW]psX k^kv Mm³ A_nªp bs£ AkÄ Fsâ A^sN«n ssN bnXn¨p AfÀ¯n Fs¶ AW§m³ h½Sn¡msS B¡n]n^p¶p … AkÄ bSns] tNm¬ N]än sNm*n^p¶p Mm³ Fsâ AXp¯ D*m]n^p¶ S`]n\ NXn¨p b_n¡m³ SpX§n . Fsâ AXn k]än hpWmfn D*mkp¶ tbms`

AkÄ Nm emPt¯maw N]än sk¨p Njnªp F¶n«kÄ ASv N]än C_¡m³ SpX§n Mm³ hpOw sNm*v bpaªp .. fWÊn A½]psX]pw , Mm³ N* FÃm hv{SoNapsX]pw fpO§Ä fm_n fm_n k¶p sNm*n^p¶p . AkÄ sI¿p¶Snsâ hpO¯n Mm³ Ø` Nm` tdmVw f_ªp NnX¶p . sbs«¶v F¶n Wn¶pw hpO¯nsâ N\§Ä k¶p Wn_]p¶Sv Mm³ A_nªp Fsâ A^sN«p Mm³ Njn]p¶ At{Sw sdZn Wn¶pw sbm¡n AkÄ N]än C_¡p¶Sn B]n^p¶p fpjpk³ {l² … shufym FWn¡v k^p¶p tfmav … AkÄ ASv tN«Sv hvboZv Nq«n .. F¶n Wn¶pw Kyqhv– bp_t¯¡p ImXn AkÄ ASv N*p km Fsâ hmVW¯n tIÀ¯v sk¨p Fsâ Kyqhv– fpjpk³ NpXn¨n_¡n … Mm³ BsN SaÀ¶p NnX¶p tbm]n Njnªn^p¶p .. Mm³ AkapsX AXpt¯¡v tIÀ¶v NnX¶p sWän]n D½ sk¨p .. Sm¦vhv shufy …

Sm¦vhv ? F´nWp ?

Fs¶ hzÀPw Nm\n¨SnWv .. WnW¡v Mm³ sI]vSp S^t* ..

tk* AMvKp .. Wns¶ hpOn¸n¡pN B]n^p¶p Fsâ `Nv–gyw .. ASn Mm³ knK]n¨p .. ASnWp CX]v¡p Fsâ kn^`pNÄ FWn¡v hpOw S¶n^p¶p .. Fsâ sbms¶ .. F¶pw bÀWmKp Mm³ AkapsX Ip*n fVp^w kna¼n .. AkapsX sW©n S` Im]n¨p NnX¶p D_§n…

C¶pw … Mm³ HmÀ¡p¶p Ckapfm]n«pÅ BUys¯ shN-vhv .. F{S shN-vhv Njnªn«pw BUys¯ shN-vhv B\v Ct¸mjpw fVp^Nm^w ..

C¶kÄ … A§v Uqs^ .. Aksa Mm³ H^pbmXv fnÊv– sI¿p¶p AkÄ Fs¶]pw .. AkapsX k^knWm]n .. Mm³ H^p tkjm¼`nsW tbms` Nm¯n^n¡p¶p … kÀg§Ä tbm]n f_]p¶Sv tbm`pw A_n]msS ..

H^pbmXv hv{SoNÄ Fsâ ss`cv C k¶p tbm]n«p*v .. AsSÃmw b_]mw .. AXps¯m^p NqXn NmjvI]n .. AMvKp knX b_]p¶p … ko*pw Nm\pw kt^]v¡pw .. 🙂 FÃmkt^mXpw Wµn b_ªp sNm*v ..

(Visited 38,810 times, 16 visits today)

2 Comments

Add a Comment
  1. Onnum parayaanilla muthe.. adipoli..

    1. Athrakum adipoli ano

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *