കൊച്ചച്ചന്‍റെ രണ്ടാം കെട്ട്

അന്നു വൈകുന്നേരം അതി മനൊഹരമായ ഒരു പണ്ണല് കൂടി നടന്നു..ഞാന് എന്റെ കിടക്കയില് മലര്ന്നു കിടക്കുകയായിരിന്നു..കുഞ്ഞമ്മ കുളി കഴിഞ്ഞു റൂമില് വന്നു…ഒരു തുണിയും ഇല്ല …കുഞ്ഞമ്മയുടെ പൂര് രൊമങ്ങള് വെട്ടി വെടിപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു.. ഇപ്പൊള് പൂര് എനിക്കു ശരിക്കും കാണം..കുണ്ണ വീണ്ടും ഉണര്ന്നു കഴിഞ്ഞു..അവന് ആകാശത്തേക്കു നൊക്കി നിന്നു വെട്ടി വിറക്കുന്നു.. “..നിന്റെ കുണ്ണ വീണ്ടും കുലച്ചോ..’. “എന്റെ പൊന്നെ ,എനിക്കു വയ്യ …ഞാന് തളര്ന്നു പൊയി.. നിനക്കു എന്റെ മോളില് കിടന്നു പണ്ണാന് പറ്റുമൊ…’

..പതിയെ കുഞ്ഞമ്മ കുണ്ണയുടെ മുകളില് ഇരുന്നു… കുഞ്ഞമ്മയുടെ പൂര് എന്റെ കുണ്ണയെ മുഴുവനായി വിഴുങ്ങി.. ..കുറച്ചു നേരത്തെക്കു കുഞ്ഞമ്മ അനങ്ങാതെ ഇരുന്നു. ഞാന്കുഞ്ഞമ്മയുടെ ചക്ക മുലകളില് പിടിച്ചു ഞെരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു… കുഞ്ഞമ്മ മെല്ലെ ഉയര്ന്നു താഴാന് തുടങ്ങി..എന്റമ്മൊ എന്തൊരു സുഖം….മെല്ലെ ഞാന് എന്റെ കുണ്ടി ഉയര്ത്തി ..കുണ്ണ തള്ളിക്കൊടുത്തു..കുഞ്ഞമ്മ കുറെ സമയം പറന്നടിച്ചു..

“ഇതാണു സ്വര്‍ഗം…’ അതും പറഞ്ഞു കുഞ്ഞമ്മ തളര്ന്നു എന്റെ നെഞ്ചിലെക്കു വീണു…

ഞാന് ആ ചരക്കിനെ അമര്ത്തി ചുംബിച്ചു.. ഇത്രയും സുഖം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടു ഹോ..

(Visited 114,255 times, 27 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *