കൊച്ചച്ചന്‍റെ രണ്ടാം കെട്ട്

എന്റെ കുഞ്ഞമ്മ.. എന്നെഅമര്ത്തി ചുംബിച്ചു..ഞാന് മെല്ലെ പണി തുടങ്ങി.. മെല്ലെ എന്റെ അരക്കെട്ടുയര്ത്തി.അടിക്കാന് തുടങ്ങി…സാവധാനം ഞാന് സ്പീഡ് കൂട്ടി.. എന്റെ തല ആകെ പെരുത്തു വരുന്നു…കുഞ്ഞമ്മ എന്തൊക്കെയൊ പറയുന്നുണ്ടു.ഞാന് ഒന്നും കെള്ക്കൂന്നില്ല …എവിടെയോ പറന്നു നടക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതി.അതു വിവരിക്കാന് വാക്കുകള് കിട്ടുന്നില്ല ..

ഞാന് കുഞ്ഞമ്മയെ വരിഞ്ഞു മുരുക്കി..എന്റെ കുണ്ണയില് നിന്നും പാലു ചീറ്റിയതു ഒരു വല്ല ാത്ത സുഖത്തോടു കൂടി ഞാന്അറിഞ്ഞു…കുഞ്ഞമ്മയും എന്നെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണു.. കുറെ കഴിഞ്ഞാണു എന്റെ തലയുടെ പെരുപ്പു മാറിയതു..എന്റെ കുണ്ണ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.കാറ്റു പൊയ ബലൂണ് പൊലെ..

ഞാന്കുഞ്ഞമ്മയുടെ മുകളില് നിന്നും മാറി കിടക്കയിലെക്കു വീണു….എന്നെ നൊക്കി ചിരിക്കുന്നു… ‘എന്തു പറ്റി …നീ തളര്ന്നു പോയൊ…”.. ‘എന്റെ കുഞ്ഞമ്മ.. .ഞാന്അങ്ങനെഒന്നും തളരില്ല .”. അതും പറഞ്ഞു ഞാന് മെല്ലെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ പൂര് നക്കാന് തുടങ്ങി..വ ല്ലാത്ത സുഖം .പക്ഷെ നക്കൂവാന് ഒരു സുഖം തൊന്നുന്നുണ്ടു..രോമം വ ല്ലാതെ മുഖത്തു കുത്തുന്നു..

ഞാന് എന്റെ നാവിട്ടു കുഞ്ഞമ്മയുടെ പൂറില് ഇളക്കാന് തുടങ്ങി..എന്റെ കൈകള് കുഞ്ഞമ്മയുടെ തുടകള് തടവിക്കൊണ്ടിരുന്നു..കുഞ്ഞമ്മ എന്റെ തലമുടിഅമര്ത്തി പിടിച്ചു..’ “എന്റെഅര്ജു…എന്റള്ളോ എനിക്കു സഹിക്കാന് പറ്റുന്നില്ല ..’.. കുഞ്ഞമ്മ കിടക്കയില് നിന്നും ഉയര്ന്നു പൊങ്ങി.പെട്ടെന്നു തന്നെ താഴ്ന്നു.. “എന്റ ഇത്രയും സുഖം ഞാന് ഇതു വരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ..’. അതും പറഞ്ഞു കുഞ്ഞമ്മ എന്നെ ചുംബനങ്ങള് കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു… ” ഈ രോമക്കാടു ഒന്നു വെട്ടി നിരപ്പാക്കി കൂടെ ?’ എന്റെ കുണ്ണ വീണ്ടും കമ്പി ആയിരിക്കുന്നു..

ഞാന്ഒന്നും മിണ്ടാതെകുഞ്ഞമ്മയുടെ മുകളിലെക്കു കിടന്നു… ഒരു കൈ കൊണ്ടു കുണ്ണ എടുത്തു കുഞ്ഞമ്മയുടെ പൂറില് വച്ചു..ഇപ്രാവശ്യം.കുണ്ണ കരക്റ്റ് ആയി കയറി. “എടാ.നീ പെട്ടെന്നു വഴി പഠിച്ചല്ലൊ..’… “അതാണു എന്റെ കഴിവു…’. അതും പറഞ്ഞും ഞാന് അവളെ പണ്ണാന് തുടങ്ങി…കുഞ്ഞമ്മ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു..ഞാന് അവളെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞു…എന്റെഅണ്ടിസഞ്ചികള് വീര്ത്തു വരുന്നു..എനിക്കു വീണ്ടും വെള്ളം വരാറായി……’അതും പറഞ്ഞു ഞാന് വീണ്ടും നിറയൊഴിച്ചു.. ഞങ്ങള് രണ്ടു പേരും ശരിക്കും തളര്ന്നിരിക്കുന്നു… കുഞ്ഞമ്മ എന്റെ നെഞ്ചില് തല വച്ചു കിടന്നു..

(Visited 114,254 times, 26 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *