കോളേജിലെ മിസ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സ് – ഭാഗം 1

മിസ്സ് ക്ലാസ്സില് വന്നപോഴും
എന്നോട് ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല എന്റ്റെ
നോട്ടവും ഒക്കെ ക്ണ്ടിട്ടു സാരി മറക്കുകയോ
ഒന്നും ചെയ്തില്ല . വൈകുനേരം പോകാന്
നേരം മിസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു :

” നാളെ ക്ലാസ്സില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഒരു
ഹെല്പ് ചെയ്യാമോ ?”
ഞാന് ശരിക്കും ഞെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു
കൊത്തിയിരിക്കുന്നു . ” എന്താ എന്താ മിസ്

” നാളെ വീട്ടില് കുറച്ചു പണിയുണ്ട് എനിക്ക്
ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല അമ്മയ്ക്ക് പ്രായമായി
.അതാ ?”

“അതിനെന്താ മിസ്സ് ഞാന് രാവിലെ
വരാം ”
അങ്ങനെ അന്ന് പിരിഞ്ഞു രാവിലെ കുളിച്ചു
റെഡിയായി ഞാന് മിസ്സിന്റ്റെ വീട്ടില്
എത്തി നേരത്തെ വീട് പറഞ്ഞിരുനത് കൊട്നു
തെറ്റിയില്ല .

മിസ്സ് വാതില് തുറന്നു ഒരു
നൈറ്റിയനു വേഷം ഇളം റോസ് കളറുള്ള . കറുത്ത
ബ്രാ തെളിഞ്ഞു കാണാം . എന്റ്റെ
നോട്ടം മിസ്സിന്റ്റെ നെഞ്ചില് തറച്ചു
മിസ്സിന് അത് മനസിലായി എങ്കിലും
ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ന്നെ
അകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു .

വീട്ടു സാധനഗല്
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വയ്ക്കുവനാണ്
വിളിച്ചത് . സാധങ്ങള് മാറി വയ്ക്കുമ്പോള്
കുനിഞ്ഞു നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത് പഠിക്കുമ്പോള്
മിസ്സിന്റ്റെ മുലകള് പുറത്തേക്കു തെറിച്ചു
നിന്ന് . ഒടുവില് ജോലിയൊക്കെ ഒതുങ്ങി
മിസ്സ് എനിക്ക് കാപ്പി എടുക്കാന്
അടുക്കളയില് കയറി മിസ്സിന്റ്റെ അമ്മ
കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്നെക്കാറില്ല
വല്ലപ്പോഴും മാത്രം .

(Visited 22,218 times, 509 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *