കോളേജിലെ മിസ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സ് – ഭാഗം 1

എന്റ്റെ പിടുത്തം മിസ്സിന്റ്റെ ഇരു കക്ഷത്തില്
ആയിരുന്നു .പതുക്കെ ഞാന് മിസ്സിനെ
ഉയര്ത്തി എന്റ്റെകൈ മിസ്സിന്റ്റെ
മുലകളില് അമര്ന്നു മിസ്സ് പെട്ടന്ന് എണീറ്റ്
നിന്ന് ” വല്ലതും പറ്റിയോ മിസ് ”
” ഇല്ല താങ്ക്സ് ”

മിസ്സ് വെപ്രാളത്തില് പോയി ഞാന്
ചിരിച്ചു . എന്റ്റെ ഇരു കൈയിലേക്കും
നോക്കി ഹോ എന്തൊരു സുഖമാ ആ മുലകളില്
പിടിച്ചപോള് ബ്ലൌസിന്റ്റെ പുറത്തുകൂടി
പിടിച്ചപ്പോള് ഈ സുഖം ആപ്പോള്
ശരിക്കും പിടിച്ചാല് ..?” ഞാന് വീട്ടില്
എത്തി എങ്ങനെയെങ്കിലും നേരം വെളുത്
ബസ്സില് കയറാന് കൊതിയായി .

പിറ്റേന്ന് ബസില് കയറി മിസ്സ് കയറി ഞാന്
മിസ്സിന്റ്റെ പുറകില് എത്തി ഞാന്
നേരത്തെ ജാക്കി വെക്കാറുള്ള പ്രിയയും
ബസില് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാന് അവളെ
മൈന്ഡ് ചെയ്തില്ല അവള്ക്കു അത്ഭുതം
തോന്നി . ഞാന് മിസ്സിനോട് ചേര്ന്ന്
നിന്ന് എന്നെ കണ്ടപ്പോള് മിസ്സ് ഒന്ന്
പരിഭ്രാമിച്ചപോലെ . തിരക്ക്
കൂടിയപ്പോള് എന്റ്റെ കൈ പണി തുടങ്ങി .

പതിവുപോലെ എന്റ്റെ കൈ മുലയുടെ
സൈഡില് നിലയുരപിച്ചു . ബസ്
തിരിയുമ്പോഴും ബ്രെക്കിടുമ്പോഴും ഞാന്
മിസ്സിന്റ്റെ മുലകളില് അമര്ത്തി . പക്ഷെ
മിസ്സില് നിന്നും ഒരു പ്രതികരണവും
ഉണ്ടായില്ല . . കോളേജ് എത്തി ഞങ്ങള്
ഇറങ്ങി .

(Visited 9,874 times, 677 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *