കോളേജിലെ മിസ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സ് – ഭാഗം 1

ഞാന് നേരെ പാര്ക്കിംഗ് ഷെഡില് കയറി
നിന്ന് . അവിടെ കുറച്ചു കുട്ടികള് നില്പ്പുണ്ട് .
അപ്പോള് അവിടേക്ക് നനഞു
മിസ് എത്തി . ബ്ലൌസ് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . ബ്രാ
എടുത്തു കാണിക്കുന്നു . മിസ് എന്നെ നോക്കി
പിന്നെ പുഞ്ചിരിച്ചു .

ഞാനും . കുറച്ചു
കുട്ടികള് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ പോയി . ഞാനും
മിസ്സും മാത്രമായി . ഞാന് മിസ്സിന്റ്റെ
അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി നിന്ന് പിന്നെ
ചോദിച്ചു :” മിസ്സിന്റ്റെ വീട് എവിടാ ?”

മിസ്സ് എന്നെ നോക്കി പിന്നെ പറഞ്ഞു ”
കേണേല് ലൈനില് മൂനാമത്തെ വീട് ”
“വാടകയ്ക്കാണോ ”
“ഊം ”
” കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ?”
” അമ്മ ”
” ഹസ്ബണ്ടില്ലേ ?”

മിസ്സ് എന്നെന നോക്കി പിന്നെ
ചോദിച്ചു :” എന്തൊക്കെ അറിയണം ”
” അല്ലാ ചോടിച്ചന്നെ ഉള്ളു ”

” ഹസ് ദുബൈയില് ആ ആട്ടെ നിന്റെ
വീട്ടില് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ”
” ഞാന് അച്ഛന് അമ്മ പിന്നെ അനിയന് ”
” ഊ ഒരു അനിയത്തി, ചേച്ചിയുടെ കുറവ്
കാണുന്നുണ്ട് ”

മിസ്സ് അര്ഥം വച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാര്യം
പിടികിട്ടി . ഞാന് പിന്നെ ഒന്നും
മിണ്ടിയില്ല .എന്റ്റെ നോട്ടം മിസിന്റ്റെ
പള്ളയില് ആയിരുന്നു നഞ്ഞ ബ്ലൌസ് വല്ലാത്ത
ഒരു ആകര്ഷണം ആയിരുന്നു മിസ് എന്റ്റെ നട്ടം
കണ്ടു സാരി കൊണ്ട് വയര് മറച്ചു . ഞാന് ചമ്മി
തിരഞ്ഞു നിന്ന് മഴ കുറഞ്ഞു മിസ്സ് പോകാന്
ഇറങ്ങി അപ്പോള് തറയില് തെന്നി വീഴാന്
പോയി ഞാന് ഓടിവന്നു പിടിച്ചു .

(Visited 9,885 times, 688 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *