കോളേജിലെ മിസ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സ് – ഭാഗം 1

ബസ് പോയി .നോക്കുമ്പോള് ആ സ്റ്റോപ്പില്
അവളും ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു . അവൾ
കോളേജിലെക്കാന് പോകുനത് ഞാന് ഒന്ന്
ഞെട്ടി ഇനി ആരുടെ എങ്കിലും ചേച്ചി
ആണോ അവള് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്
കയറിയതാണോ ?

എന്റ്റെ മനസ്സില് പല
സംശയങ്ങളും ഉദിച്ചു . ഞാന് ക്ലാസ്സില്
കയറി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോള് പ്രിന്സിപ്പല്
വന്നു കൂടെ അവളും . പ്രിന്സിപ്പാള്‍ പറഞ്ഞു ”
ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഇന്ഗ്ലിഷ് മിസ്സ് ”
ഞാന് ഒന്ന് ഞെട്ടി ഈശ്വരാ മിസ്സിനെ
ആണോ ഞാന് ജാക്കി വച്ചത് മിസ്സ് എന്നെ
കണ്ടപ്പോള് ഒന്ന് നോക്കി പിന്നെ
എല്ലാവരെയും പരിചയപെട്ടു

ഞാന് രണ്ടാമത്തെ ബെഞ്ചില് മിസ്സിന്റ്റെ
അടുത്താണ് ഇരുനിരുന്നത് മിസ്സ് എന്റ്റെ അടുത്ത്
വന്നു ക്ലാസ് എടുക്കാന് തുടങ്ങി

മിസ്സ് എന്റ്റെ അടുത്ത് വന്നു
നിന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഞാന് സൈടിലേക്കു
നോക്കി മിസ്സിന്റ്റെ വെളുത്ത വയര്
പൊക്കിള് ചുഴി കാണാം വിസ്താരമുള്ള വയര്
സാരി പൊക്കിള് ചുഴി കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങി
കിടക്കുന്നു .

മിസ്സ് കൈ ഉയര്ത്തുമ്പോള്‍
കക്ഷം നനജിരികുനത് കാണാം ഇരുങ്ങിയ
ബ്ലൌസിനുള്ളില് തിങ്ങി നില്ക്കുന്ന മുഴുത്ത
മുലകള് . എന്റ്റെ കണ്ട്രോള് പോയി . ഞാന്
മിസ്സിനെ എടുത്തു ഉയര്ത്തി ഡെസ്ക്കില്
കിടത്തി പൊക്കിളില് ചുംബിച്ചു .
അപ്പോള് ബെല് മുഴങ്ങി ഞാന് ഞെട്ടി
നോക്കി കണ്ടത് സ്വപ്നമായിരുന്നു മിസ്സ്
ക്ലാസ്സില് നിന്ന് പോയി . വൈകുനേരം
പതിവില്ലാതെ മഴ പെഴ്ത് ഒരു വേനല് മഴ .

(Visited 22,163 times, 454 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *