കോളേജിലെ മിസ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സ് – ഭാഗം 1

ഞാന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല
അവളുടെ പുറകില് ചെന്ന് നിന്ന് തിരക്ക്
കൂടിയപോള് ഞാന് പതിയെ ഒന്ന് മുട്ടി അവൾ
തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഞാന് ഒന്നും
അറിയാത്ത പോലെ നിന്ന് വീണ്ടും മുട്ടി

അപ്പോഴും അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഞാന്
അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചു അവൾ എന്നെ
ദഹിപ്പിച്ചു നോക്കി വീണ്ടും ഞാന് കുണ്ണ
കമ്പിയാകി അമര്ത്തി മുട്ടി ഇത്തവണ അവൾ
അല്പ്പം ചരിഞ്ഞു നോക്കി ഞാന് അങ്ങനെ
മുട്ടി നിന്ന് ബസില് തിരക്ക് കൂടിയപ്പോള്
അവൾ പുറകോട് നീങ്ങി നിന്ന് അപ്പോള്
എന്റ്റെ കുണ്ണയില് ശരിക്കും അമര്ന്നു . അവരുടെ
മുഴുത്ത വിസ്താരമായ ചന്തി എന്റ്റെ കുണ്ണയില്
അമര്ന്നു .

അവൾ മെല്ലെ എന്നെ നോക്കി
.ഞാന് ചിരിച്ചു അവൾ ചിരിച്ചില്ലെങ്ക
ിലും മുഖത്ത് ഞാന് ഒരു ചിരി കണ്ടു .എനിക്ക്
ധൈര്യം കൂടി അവൾ ബസിന്റെ കമ്പിയില്
ചാരി ആണ് നിന്നിരുനത് ഞാന് അവിടെ
എന്റ്റെ കൈ വച്ച് പിന്നെ പതുക്കെ കൈ
മുകളിലേക്ക് ഉയര്ന്നു എന്റെ കൈ അവരുടെ
മുലയുടെ ഭാഗത്ത് നില ഉറപ്പിച്ചു . ബസ്
ബ്രെകിടുമ്പോഴും ഒക്കെ അവരുടെ മുലയുടെ
സൈട് വശം എന്റെ കൈയില് അമര്ന്നു നല്ല
പഞ്ഞി പോലത്തെ മുല .

അവൾക്ക് എന്റ്റെ
കൈ അവിടെ ഇരിക്കുനത് മനസിലായി .
ഞാന് പതിയെ കൈ താഴോട്ട് ഇറക്കി
അവളുടെ മിനുത്ത പള്ളയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. ബസ്
ഒന്ന് ഉലഞ്ഞപ്പോള് അവരുടെ പളുങ്ക് പോലത്തെ
പള്ള എന്റ്റെ കൈയില് അമര്ന്നു ഞാന് വിരലുകള്
നീട്ടി ഒന്ന് തഴുകി . അവൾ ഒന്ന് ഞെട്ടിയ
പോലെ . ബസ് കോളേജിന്റ്റെ
സ്റ്റോപ്പില് എത്തി ഞാന് ഇറങ്ങി .

(Visited 26,108 times, 659 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *