കോളേജിലെ മിസ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സ് – ഭാഗം 1

പിന്നെ അവിടം നക്കി “ആഹ്ഹ .ഹാ ”
മിസ്സില് നിന്ന് ഒരു നേര്ത്ത ശബ്ദം ഉയര്ന്നു .
ഞാന് മിസ്സിനെ നോക്കി മിസ്സ്
കമതോടെ എന്നെ നോക്കി പുലമ്പി ”
പതിയെ കൊരിതരിക്കുനെടാ ”

ഞാന് പൂരില് നക്കി തുടച്ചു പൊക്കിള്
ചുഴിയില് നാക്കുകൊണ്ടു വട്ടം വരച്ചു
കുഴിയില് അമര്ത്തി ചുംബിച്ചു മിസ്സ്
എന്റ്റെ മുടിയില് അള്ളി പിടിച്ചു ഞാന്
മിസ്സിന്റ്റെ മേലില് കിടന്നു ഇരു മുലകളും
കൈയില് എടുത്തു അമര്ത്തി പിഴിഞ്ഞ് .

മുല ഞെട്ടില് കടിച്ചു വലിച്ചു ആ ചുണ്ടുകള്
ചപ്പിയെടുത്തു മിസ്സ്ന്ട്ടെ പൂറ്റില് എന്റ്റെ
കുണ്ണ കയറാന് തുടങ്ങി മിസ്സ് കാലുകള് അകറ്റി
തന്നു ഞാന് കുട്ടനെ എടുത്തു പൂറ്റില് കയറ്റി അവന്
ധൃതിയോടെ അകത്തേക്ക് കയറി “ആഹ് ഹമ്മേ
.” മിസ്സ് വീണ്ടും പുലമ്പി . കാലുകള് എന്റ്റെ
പുറകില് ചുറ്റി പിടിച്ചു കിടന്നു ഞാന്
മെല്ലെ അടിക്കാന് തുടങ്ങി ഇടയ്ക്കു
മിസ്സിന്റ്റെ ചുണ്ടുകള് ചാപി കുടിക്കും .

വീണ്ടും അടിക്കും പിന്നെ മിസ്സിനെ
ചരിച്ചു കിടത്തി അടിച്ചു ആ വിടര്ന്നു
കൊഴുത്ത ചന്തിയില് കൈ കൊണ്ട് തലോടി
അമര്ത്തി ഇരു ചന്തികലുഇല് ഇരു വശത്തേക്കും
വിടര്ത്തി . എന്റ്റെ കുട്ടനെ അവിടേക്ക്
കയറ്റി മിസ്സ് മുട്ട് കുത്തി നിന്ന് തന്നു ഞാന്
മുട്ട് കുത്തി നിന്ന് കുണ്ണ ബാക്കില് കൂടി കയറ്റി
അടിച്ചു മിസ്സിന്റ്റെ മുലകള് നൃത്തം
ചെയ്യുന്നു ഞാന് അവയെ പിടിച്ചു നിര്ത്തി
അടിച്ചു .

(Visited 26,093 times, 644 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *