വീട്ടിലെ കളികള്‍ [കാസനോവ]

“ആര്… ഞാനോ കൊച്ചു പയ്യൻ, ആ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ..”

“ആഹാ, എങ്കിൽ അത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടു തന്നെ കാര്യം.”

ആൻ എഴുനേറ്റു വാതിൽ പോയി കുട്ടി ഇട്ടു..

തുടരും..

(Visited 203,557 times, 908 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *