വെടിമുല്ലയുടെ രാത്രി 3 159

വെടിമുല്ലയുടെ രാത്രി 3 Vedimullayude Rathry 3 bY അർച്ചന | – | PREVIOUS PARTS im]v Nq«pNms^ BUyemP§Ä¡p WÂNn] ht¸mÀ«nRv Wµn…. sskNn]Sn £f tImUn¡p¶p……. A§sW M§apsX ^*ptb^ptX]pw BUys¯ Nan Njnªp…….ASnsW¸än M§Ä bns¶ hwhm^n¨nÃ…. hf]w Nn«n]nà F¶Smv hSyw……. Mm³ ¹hv Xp B]SnWm FWn¡v CâÀsk So^p¶SnWv fp³bv Ss¶ ¢mÊv– SpX§pw ASptbms` sskNn«pw FN-vhv{Xm ¢mÊv– Nmpw ASnWm s`äÀ kjn]mv M§Ä hwhm^n¨n^p¶Sv….. […]
The post വെടിമുല്ലയുടെ രാത്രി 3<a href="#" class="jm-post-like" data-post_id="35798" title="Like"><i id="icon-unlik" class="fa fa-heart"></i> 159</a> appeared first on Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty.
Source: KK

(Visited 1,554 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *