രമയുടെ ദാഹം 2 [Malayalam Writer] 178

രമയുടെ ദാഹം 2 Ramayude Daaham Part 2 bY Malayalam Writer | Previous Parts ^f NnX¶p NnS¡pN]m]n^p¶p ; Ak^psX sW©nXn¸nsâ Smaw b©m^ntfaw sNm«p¶Sv tbms` tNÄ¡mfm]n^p¶p ; C`¯maw bnXn¡p¶Sv tbms` Ak^psX fp`NÄ Im©mXp¶p . Mm³ Aks^ bSns] fpSpNn ssN¯m§n tWs^ WnkÀ¯n C^p¯n . F´mXn ^tf skÅw tbm]t¸mÄ So^vt¶mXn Wnsâ Nj¸v .. fpt¶ AkÀ Ft¶mXv tImUn¨Snsâ {bSnNm^sft¶mw Mm³ Ak^psX […]
The post രമയുടെ ദാഹം 2 [Malayalam Writer]<a href="#" class="jm-post-like" data-post_id="35788" title="Like"><i id="icon-unlik" class="fa fa-heart"></i> 178</a> appeared first on Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty.
Source: KK

(Visited 4,051 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *