ഭാര്യയുടെ സുഖത്തിനു വേണ്ടി 4 [Jomon] 14

ഭാര്യയുടെ സുഖത്തിനു വേണ്ടി 4 BHARYAYUDE SUKHATHINU VENDI 4 BY JOMON.J (J_J) CLICK HERE TO READ PREVIOUS PART  sl^n¡pw F´mv CknsX WX¡p¶Sv. fäpÅks^ Bt`mIn¨p ^mVpsW b®w Fs¶ FWn¡v D*m]pÅq. CSnt¸mÄ tks_ H^mav Fsâ fp¶n`p sk¨p Fsâ em^ys] b®p¶p. A]mapsX em^ys] FWn¡v b®m³ S^p¶p. SnN¨pw skSyhvSfm] Nm^y§Ä KoknS¯n WX¡p¶p. Fsâ em^ys] tks_ H^mÄ b®pt¼mÄ Mm³ ASv BhzUn¡p¶p. AsS […]
The post ഭാര്യയുടെ സുഖത്തിനു വേണ്ടി 4 [Jomon]<a href="#" class="jm-post-like" data-post_id="35816" title="Like"><i id="icon-unlik" class="fa fa-heart"></i> 14</a> appeared first on Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty.
Source: KK

(Visited 11,220 times, 2 visits today)
Updated: June 12, 2018 — 11:02 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *