ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് – 10 [ഉപ്പയും ഞാനും ഒരേ ദിവസം] 367

ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് – 10 ഉപ്പയും ഞാനും ഒരേ ദിവസം NJAN KADHAYEZHUTHUKAYANU PART-10 UPPAYUM NJANUM ORE DIVASAM Written by –– കാസനോവ  PREVIOUS PARTS 4 tb^pw N«n`n fSnf_¶p NnX¶p . D½msX bq_nÂWn¶pw skÅw H`n¨n_§n sNm*n^p¶p . D½ bq_n ssN]n«p Ca¡n skÅsfÃmw bp_t¯m«p Naªp . ^kn Fjpt¶äp tXdnan DÅ Nymf_ FXp¯p koZnt]m sk¨p . Ak³ FÃmw s_t¡mÀZv sI]vSn^p¶p . t^gvf]psX DÅn e]fpÅSm]n […]
The post ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് – 10 [ഉപ്പയും ഞാനും ഒരേ ദിവസം]<a href="#" class="jm-post-like" data-post_id="35772" title="Like"><i id="icon-unlik" class="fa fa-heart"></i> 367</a> appeared first on Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty.
Source: KK

(Visited 7,472 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *