അശ്വമേധം 3 [Aswin] 230

അശ്വമേധം 3 [Aswin] ASWAMEDHAM PART 3 BY ASWIN | PREVIOUS Mm³ dm¯v _qfn tbm]nk^pt¼mtj¡pw tI¨n AXp¯ Nan¡v S¿mÀ B]n Njnªn^p¶p. B fp`Nan Mm³ bSns] W¡n]pw MknXn]pw tI¨n IqXm]n k¶p tI¨n bSns] NpWnªp Fsâ Nq¬m km]n`m¡n ASnsW]pw A¦¯nWv S¿m_m¡n. BUyw Mm³ tI¨n]psX fpNan NnX¶p Nan¨p bns¶ Mm³ Nm«o`n Wn¶pw Smsj]n_§n tI¨ns] N«o`n fp«qNp¯n WnÀ¯n bn¶n`qsX Fsâ Np¬ […]
The post അശ്വമേധം 3 [Aswin]<a href="#" class="jm-post-like" data-post_id="35785" title="Like"><i id="icon-unlik" class="fa fa-heart"></i> 230</a> appeared first on Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty.
Source: KK

(Visited 1,795 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *