അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും ( ഭാഗം 6) 165

അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും 6 Ammuvum Reshmayum Pinne Njaanum Part 6 bY Pooja | Previous Parts Np_¨v Njnªt¸mÄ htKgv N®v Sp_¶v tWm¡n]t¸mÄ A½p Ssâ sW©n S` sk¨v D_§p¶p .. Ak³ bSps¡ A½pknsW sdZn NnX¯n]Spw Akapw N®v Sp_¶p .. Ak^psX N®pNÄ b^hvb^w Nq«nfp«n .. htKgv A½pknsW sN«nbnXn¨v AkapsX hnµq^w C« sWän]n AfÀ¯n Ipwdn¨p.. AkÄ tImUn¨p htK«Wv hpOnt¨m .. […]
The post അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും ( ഭാഗം 6)<a href="#" class="jm-post-like" data-post_id="35787" title="Like"><i id="icon-unlik" class="fa fa-heart"></i> 165</a> appeared first on Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty.
Source: KK

(Visited 2,090 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *